Demo

  • İngilizce setimiz 10 Seviyeden ve yaklaşık 150 üniteden oluşup dersler en temel ingilizce konularından başlayıp ileri seviyeye kadar olan konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır.
  • Dersler öğrenenlerin sıfırdan başlayacağı şekilde hazırlanmış olup İngilizceyi hiç bilmeyen biri kendi başına oturup kolayca İngilizce konularını anlayıp pekiştirebilir.

 

  • Program içeriği video dersler ile konu anlatımı , teleffuzlu örnek cümleler ile konuların kullanımını görüp çevir dinle bölümü ile konuşmanızı geliştirip alıştırmalar ile anladığınızı test edip pekiştirebilirsiniz.

 

  • Setimizdeki ilk seviyelerdeki konular (1-3) ilkokul, lise ve açıköğretim gibi alanlardaki temel İngilizce konularının anlaşılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
  • YDS, TOEFL ve Hazırlık Atlama sınavlarına hazırlanan ve İngilizcesini ilerletmek isteyenler için hazırladığımız ileri seviye konularını(4-10) ileri seviye bölümlerinde video dersler ile öğrenip interaktif alıştırmalar ile pekiştirebilirsiniz.

ÖRNEK VİDEO DERSLER:

 

TEMEL ve ORTA SEVİYELER ( 1 – 4 SEVİYELER)

SEVİYE 1
Ders 1 A – An – Çoğullar
Ders 2 This – That – These – Those
Ders 3 What What color
Ders 4 Have – Has
Ders 5 Where – in at on
Ders 6 I, You, We, They … Am,is are DEMO DERS
Ders 7 Whose, my,your, his, her…
Ders 8 Who, How, Why, How old
Ders 9 There is/are, Some Any
Ders 10 Imperative – Emir Cümlesi
Ders 11 too- either
Ders 12 Countable – Uncountable
Ders 13 mine, yours, her, his
Ders 14 -’s – of
Ders 15 under – behind – beside – in front of – opposite – between
SEVİYE 2
Ders 16 The Present Continuous Tense
Ders 17 The Simple Present Tense
Ders 18 The Present Continuous Tense & Simple Present Tense
Ders 19 Going to DEMO DERS
Ders 20 Will
Ders 21 Will & Going to
Ders 22 Future (Simple Present – Present Continuous Tense)
Ders 23 Am – is – Are
Ders 24 Was – Were
Ders 25 The Simple Past Tense
Ders 26 The Past Continuous Tense
Ders 27 The Simple Past & Past Continuous Tense
Ders 28 A – An – The
Ders 29 Would you like
Ders 30 me, you, him, her… & myself, yourself, himself …
SEVİYE 3
Ders 31 Can – Could
Ders 32 May – Might
Ders 33 Must – Have to DEMO DERS
Ders 34 Should
Ders 35 A few – A little
Ders 36 Many – Much – A lot of
Ders 37 Adjectives – Adverbs
Ders 38 too – so & either – neither
Ders 39 too – enough
Ders 40 and – so – but – because
Ders 41 Anybody, Everybody, No one …
Ders 42 Comparatives – Superlatives – 1 -
Ders 43 Comparatives – Superlatives – 2 -
Ders 44 As … as
Ders 45 Tag Questions
SEVİYE 4
Ders 46 so… that, such… that
Ders 47 so that, in case
Ders 48 If Clauses (Type 0, Type 1)
Ders 49 If Clauses (Type 2, Type 3)
Ders 50 If Clauses (Mixed Types)
Ders 51 If it weren’t
Ders 52 Omitting if (inversion)
Ders 53 Implied Conditions
Ders 54 Other Conditionals ( unless, as long as, even if, in case …)
Ders 55 as if & as though
Ders 56 Causative (Ettirgen Yapı) DEMO DERS
Ders 57 -ing , -ed alan Sıfatlar
Ders 58 Wish
Ders 59 Reported Speech
Ders 60 Linking Verbs

iLERİ SEVİYELER ( 5 – 10 SEVİYELER)

SEVİYE 5
Ders 61 Simple Present Tense
Ders 62 Present Continuous Tense
Ders 63 Stative Verbs
Ders 64 Alıştırmalar (Simple Present & Present Continuous)
Ders 65 Simple Past Tense
Ders 66 Present Perfect Tense
Ders 67 Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller)
Ders 68 Simple Past & Present Perfect Tense
Ders 69 Past Continuous Tense
Ders 70 Present Perfect Continuous Tense
Ders 71 Alıştırmalar (Present Perfect & Present Perfect Continuous)
Ders 72 Past Perfect Tense DEMO DERS
Ders 73 Past Perfect Continuous Tense
Ders 74 Will & Going to
Ders 75 Future Continuous Tense
SEVİYE 6
Ders 76 Future Perfect Tense
Ders 77 Future Perfect Continuous Tense
Ders 78 Future seen from past
Ders 79 Alıştırmalar (Future tenses)
Ders 80 Tense Agreement (Zaman uyumu)
Ders 81 Tenses TEST (100 Soru)
Ders 82 Passives – Tenses ( Zamanlar Edilgen Yapı)
Ders 83 Passives – Modals DEMO DERS
Ders 84 Active or Passive
Ders 85 Stative Passive
Ders 86 Get Passive
Ders 87 Gerund Infinitive Passive
Ders 88 Indirect Objects
Ders 89 It’s said to…. / He is said to …
Ders 90 Passives TEST (70 Soru)
SEVİYE 7
Ders 91 Requests (Will, Can, Could, May, Would, Would you mind)
Ders 92 Necessity and Prohibition ( Must, Have to, Need to, Had to)
Ders 93 Alıştırmalar (Requests & Necessity)
Ders 94 Advice (Should, Ought to, Had better, Should have done)
Ders 95 Expectations ( Be to, Be supposed to)
Ders 96 Ability (Can, Could, Be able to) DEMO DERS
Ders 97 Alıştırmalar (Advice, Expectations, Ability)
Ders 98 Suggestions (Let’s, Shall, Could, Why don’t you…)
Ders 99 Degrees of Certainty
Ders 100 Preference (Would rather, Would Prefer)
Ders 101 Habitual Past (Used to, Would, Be Accustomed to)
Ders 102 Alıştırmalar (Preference, Habitual PAst)
Ders 103 Modals TEST (80 Soru)
Ders 104 A – An – The
Ders 105 Plural Nouns (Çoğul İsimler)
SEVİYE 8
Ders 106 Irregular Plural Nouns (Düzensiz Çoğul İsimler)
Ders 107 Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
Ders 108 Both Countable and Uncountable (Hem Sayılabilir hem Sayılamayan)
Ders 109 Possessive Nouns (Sahiplik)
Ders 110 Some – Any
Ders 111 A lot of – Lots of
Ders 112 Many – Much
Ders 113 A few – A little
Ders 114 Each – Every DEMO DERS
Ders 115 All – Whole – Half
Ders 116 Enough – A Number/Deal/Quantity/ Amount
Ders 117 Both – Either – Neither
Ders 118 Most – None – Plenty
Ders 119 Adjectives – Adverbs (too, very, barely, almost, quite, rather …)
Ders 120 The same – Similar – Different – Alike – Like
SEVİYE 9
Ders 121 Gerund 1
Ders 122 Gerund 2
Ders 123 Infinitive
Ders 124 Gerund & Infinitive 1
Ders 125 Gerund & Infinitive 2
Ders 126 Gerund & Infinitive (Perfect – Passive)
Ders 127 Relative Clauses (who -which -that)
Ders 128 Relative Clauses (whom – which)
Ders 129 Relative Clauses (whose) DEMO DERS
Ders 130 Relative Clauses (where)
Ders 131 Relative Clauses (when – why)
Ders 132 Relative Clauses (expressions of quantity)
Ders 133 Relative Clauses (Non-defining)
Ders 134 Relative Clauses (“which” to define whole)
Ders 135 Relative Clauses (Reduction)
Ders 136 Relative Clauses (Subject-Verb Agreement)
SEVİYE 10
Ders 137 Adverbial Clauses of Concessive Contrast
Ders 138 Adverbial Clauses of Direct Contrast
Ders 139 Adverbial Clauses of Place
Ders 140 Adverbial Clauses of Proportion
Ders 141 Adverbial Clauses of Purpose
Ders 142 Adverbial Clauses of Reason DEMO DERS
Ders 143 Adverbial Clauses of Result
Ders 144 Adverbial Clauses of Time
Ders 145 Reduction of Adverbial Clauses
Ders 146 Noun Clauses – Wh Questions
Ders 147 Noun Clauses – Yes – No Questions – Whether if
Ders 148 Noun Clauses – That statements
Ders 149 Noun Clauses -ever words
Ders 150 Noun Clauses -Reduction
Ders 151 Subjunctive mood
Ders 152 Prepositions of Time
Ders 153 Prepositions of Place and Movement
Ders 154 Correlative Conjunctions
Ders 155 Transitions
Ders 156 Inversion
Ders 157 Subject – Verb Agreement
Ders 158 Another – Other

.

ingilizce Kelime Seti: Ayrıca temel, orta ve ileri seviye kelime setlerimizi hazırlamaktayız. Artık kelime ezberlemek çok daha kolay olacak.

Comments are closed.